Уважаемый посетитель! Вы используете устаревший браузер, чтобы страница работала правильно, рекомендуется использовать современный браузер.

SIA „DBF TECHNIC"

Privātuma politika
 
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā.
 
Sadarbojoties ar SIA DBF TECHNIC, no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija ir nepieciešama tiešās sadarbības nodrošināšanai – pasūtījuma apstrādei, piegādei un norēķinu administrēšanai un/vai darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai. SIA DBF TECHNIC personas dati tiek izmantoti ievērojot visaugstākos drošības standartus.
 
Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA DBF TECHNIC, vienotās reģistrācijas Nr. 40103363153, juridiskā adrese Rīga, Bauskas iela 20, LV-1004. SIA DBF TECHNIC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa nummurs 29626916 vai e-pasta adrese info@pneimatika.lv.
Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA DBF TECHNIC juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.
 
Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA DBF TECHNIC klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 
    fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
    SIA DBF TECHNIC teritorijas un telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.
SIA DBF TECHNIC rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA DBF TECHNIC interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 
Personas datu apstrādes nolūki

DBF TECHNIC apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
    Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
 • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai; 
 • parādu atgūšanai un piedziņai; 
 • mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Biznesa plānošanai un analītikai:
 • statistikai un biznesa analīzei;
 • plānošanai un uzskaitei;
 • efektivitātes mērīšanai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai;
 • riska vadības aktivitāšu ietvaros.
 
    SIA DBF TECHNIC pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, iebildumu izskatīšanai un apstrādei, tālruņa sarunu ierakstu ietvaros. Sarunu ieraksti tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA DBF TECHNIC nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu.
    SIA DBF TECHNIC īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai SIA DBF TECHNIC teritorijā un telpās, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA DBF TECHNIC nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
    Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
    Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA DBF TECHNIC.
 
Personas datu apstrāde

SIA DBF TECHNIC apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Personas dati var tikt nodoti uzticamiem partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, ar uzstādīšanas darbiem saistītiem uzņēmumiem, uzņēmumam, kas realizē piegādi.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA DBF TECHNIC neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei ārpus SIA DBF TECHNIC piegādes zonas, resursu plānošanas sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA DBF TECHNIC likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.
Personas datu glabāšanas ilgums

SIA DBF TECHNIC glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 
 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA DBF TECHNIC vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 
Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti.
 
Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA DBF TECHNIC piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA DBF TECHNIC likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA DBF TECHNIC pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 
Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • rakstveida formā klātienē SIA DBF TECHNIC birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 
Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA DBF TECHNIC pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 
SIA DBF TECHNIC atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 
SIA DBF TECHNIC nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.
 
Saziņa ar personu

SIA DBF TECHNIC veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA DBF TECHNIC veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.).

Komerciāli paziņojumi

Lai sniegtu personai informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem un jaunumiem, kas varētu personu interesēt, SIA DBF TECHNIC var izmantot personas datus marketinga un sakaru aktivitātēs. Persona var jebkurā brīdī atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas kādā no veidiem:
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;
 • nosūtot e-pastu uz adresi  info@pneimatika.lv
 • zvanot uz SIA DBF TECHNIC biroju 67808651;
 • klātienē SIA DBF TECHNIC birojā Bauskas iela 20. – 302. kabinetā, Rīga.

SIA DBF TECHNIC pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts personas pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var tikt veikta līdz pat vienai darba dienai.
SIA DBF TECHNIC nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.

Citi noteikumi

SIA DBF TECHNIC ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA DBF TECHNIC interneta mājas lapā.
SIA DBF TECHNIC interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA DBF TECHNIC nenes atbildību.

 
Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē www.pneimatika.lv

Šajā vietnē tiek lietotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“).

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Google Analytics sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir pneimatika.lv tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.Ja Jūs vēlaties, lai pneimatika.lv neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm pneimatika.lv tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Google Adwords sīkdatnes

Šī vietne izmanto Google AdWords atkārtota mārketinga pakalpojumu, kas izvietos reklāmu trešo personu vietnēs (ieskaitot Google) mūsu iepriekšējiem apmeklētājiem.Jūs varat veikt iestatījumus, kādā veidā Google reklamējas, izmantojot Google Ad Preferences lapu, un, ja Jūs vēlaties, Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantotās, uz interesēm balstītas reklāmas, izmantojot opt out of interest-based ads lapu (atteikties no uz interesēm balstītam reklāmam) - https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Facebook sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē ir uzstādīts rīks "Facebook pixel". Šī rīka izmantošanas mērķis ir satura un reklāmu pielāgošana Facebook lietotājiem.

Kā atteikties no sīkdatņu saņemšanas?

Lielākajai daļai pārlūkprogrammu var norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.